Болнични

Какво представляват болничните и какви са примерните документи, които ще ни трябват за да представим болничен пред съответните институции.

Наредба за изплащане на болнични

Наредба за обезщетенията и помощите от ДОО

Наредба за работното време, почивните дни и отпуските

Болничен лист – бланка

Декларация от самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение

Декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО

Декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни

Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност, и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

Опис на документите по член 3 – 5 и 14 от наредбата

Придружително писмо – образец

Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Заявление за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

Декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

Заявление за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО