Декларации

Изтеглете всички видове декларации от нашия уеб сайт напълно безплатно.

Декларации за майчинство – образци

Декларации при продажба на недвижим имот

Декларация за отписване на МПС

Декларация 6 бланка

Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

Декларация за банкова сметка

Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Декларация за самоосигуряване – образец

Декларация за наследство – образец

Декларация за съгласие – образец

Декларация за съответствие на продукт

Декларация за конфиденциалност – образец

Декларация за състояние – образец

УП – 5 Декларация за семейни обстоятелства – образец

УП – 4 Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството

Указания за попълване на Таблица 2

Указания за попълване на таблица 1

Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

Справка за окончателния размер на осигурителния доход – таблици 1 и 2

Годишна данъчна декларация за деклариране на доходи от България и Чужбина

Приложение 9 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

Приложение 8 за доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

Приложение 7 за доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен данък

Приложение 6 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

Приложение 5 за доходи от прехвърляне на права или имущество

Приложение 4 – доходи от наем или друго възмездно предоставяне заползване на права върху имущество

Приложение 3 за доходи от друга стопанска дейност

Приложение 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Приложение 1 за доходи от трудови правоотношения по чл. 50 от ЗДДФЛ

Приложение № 3 за доходи, обложени в чужбина за които се прилага метод за избягване на двойно данъчно облагане

Приложение № 2 за преотстъпване и намаление на корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат

Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат – Образец 1011

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Образец 1010

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК

Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК

Декларация за задължения по кредити

Декларация за семейно и имуществено състояние по чл. 183, ал. 8, т.3 от ДОПК

Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях

Декларация за предоставяне на данни

Декларация за ВОП и ВОД на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица

Справка – декларация по ЗДДС за доставка на услуги по електронен път

VIES декларация – указания и бланка

Справка Декларация за ДДС

Декларация за трудова злополука образец О-11

Данъчна декларация по чл. 21, ал. 8 от ЗДДФЛ

Декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Декларация по чл. 219, ал. 3 от ЗКПО – закона за хазарта

Данъчна декларация върху хазартната дейност по чл. 224, чл. 231, чл. 239 ал 1 и ал 2 от ЗКПО