Договори

Безплатни образци за изготвяне на договори по всякакъв повод. Тук ще научите как да изготвите договор за различни видове сделки и услуги.

Договор за новация – образец

Договор за цесия – образец

Договор за консорциум – образец

Договор за продажба на светли горива

Граждански договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирма

Договор за счетоводно-консултантско обслужване

Договор за дистрибуция – образец

Договор за реклама – образец

Договор за лизинг образец

Консултантски договор – образец

Граждански договор за хоноруване на превод

Договор за банков кредит

Договор за разработка

Договор за стоков контрол

Договор за сътрудничество и съвместна дейност

Договор за поръчка

Договор за превоз на товари

Договор за маркетингова услуга

Договор за поръчителство

Договор за текуща сметка

Договор за дружество – образец

Договор за отстъпване на производствен опит

Договор за разплащателна сметка

Договор за изключително председателство

Договор за търговско представителство

Трудов договор за офис мениджър

Договор за търговски пълномощник – образец

Договор за посредничество – образец

Договор за търговско представителство – образец

Договор за продажба на консигнация – образец

Договор за преотстъпване на правото на ползване на програмни и информационни продукти

Договор за гражданско дружество

Трудов договор за ученичество (стаж) – образец

Трудов договор за придобиване на квалификация чл.229

Допълнителен трудов договор за работа при същия работодател

Договор за доставка – образец

Договор за куриерски услуги

Рамково споразумение за сътрудничество

Договор за покупко- продажба на дружествени дялове в ООД

Договор за предоставяне на конфиденциална информация

Договор за предоставяне на права за производство и търговия на технологичен продукт

Допълнителен трудов договор за работа при друг работодател

Трудов договор за прокурист със съвместно упълномощяване

Договор за обучение и запазване на заетост

Договор за посредническа дейност по наемане на работа за морски специалисти

Договор за сертификация на земеделска и горска техника

Договор за извършване на сертификация

Трудов договор за вътрешно заместване

Дружествен договор на ООД – Образец

Договор за банково инкасо