Други документи

Всички документи и бланки, които не попадат в някоя от посочените в сайта ни категории.

Кодекс за социалното осигуряване

Кодекс на труда – Република България

Данъчно – осигурителен процесуален кодекс ДОПК

Документи за регистрация на мпс в кат

Спвака за здравноосигурителен статус – НАП

Справка за физическите лица, на които са изплатени доходи, различни от доходи по трудови правоотнощения и пенсии

Справка за финансово икономическото състояние

Справка за извършенито приспадане на ДДС по чл. 68, ал 4 от ППЗДДС

Писмо с № 24-34-53 за данъчно третиране по ЗДДС на доставки на лекарствени продукти

Данъчно третиране по ЗДДС в случаите на някой доставки и дейности, свързани с НЗОК

Наказателно процесуален кодекс (НПК)

Кодекс на корпоративното управление

Кодекс за задължително обществено осигуряване

Кодекс за застраховането

Граждански процесуален кодекс – Нов

Наказателен кодекс на Република България – НК

Кодекс на труда – актуален

Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Закон за корпоративното подоходно облагане

Придружително писмо към уведомления

Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждение

Длъжностна характеристика – образец

Бланка за професионално бизнес писмо – образец

Годишен отчет за 2012 и 2013 година на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс

Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ

Образец на декларация за трудова злополука

Протокол за резултатите от извършено разследване на злополука

Протокол за извършено проучване за професионална болест

Удостоверение за издаден персонален идентификационен код – ПИК

Образец на молба за сключване на безсрочен трудов договор

Молба за сключване на срочен трудов договор – Образец

Образец за срочен трудов договор

Молба за сключване на трудов договор със срок на изпитание

Образец на трудов договор със срок на изпитание

Образец на мотивационно писмо

Образец на Автобиография и как се пише CV

Молба за постъпване на работа – Образец

Служебна бележка за данъците върху доходите на физически лица

Универсален тест за оперативен счетоводител

Оттегляне на пълномощно за подаване на документи по електронен път – Образец

Дневник за продажбите по ЗДДС 2012/2013 г.

Дневник за Покупките по ЗДДС 2012/13 г.

Образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ 2012/13

Нова Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Наредба за неприемане или приемане на злополука за труда чл. 60 ал. 1 от КСО

Приемна карта за рехабилитационен център, профилакториум или балнеосанаториум

Картон за получаване на бланки болнични листа – образец 18

Образец на заповед за проучване на професионално заболяване