Интрастат

Всичко за Интрастат системата, която се прилага за внос на стоки от Евросъюза.

Наръчник за търговците извършващи външнотърговски операции с партньори от страните – членки на ЕС

Методика за текущ анализ на получените данни по система Интрастат

Методика за определяне на задължените интрастат оператори

Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС

Интрастат формуляри и декларации за 2013 г.

Писмо за техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации

Уведомление за неподаване на месечни декларации

Искане за дерегистрация – интрастат оператор

Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система интрастат

Искане на разрешение за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат

Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация

Месечна интрастат декларация – Пристигания и Изпращания

Коригираща декларация – Пристигания

Коригираща декларация – Изпращания

Регистрационен формуляр за Интрастат оператор

Указания за ползване на Интрастат декларации

Електронни дневници за Интрастат транзакции за 2012/2013

Наредба № Н-8/14.12.2009 г. за прилагане на система Интрастат

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки