Искания

Безплатни документи и образци за изготвяне на искания към институции, фирми или физически лица.

Искане за издаване на номер на чужденец – образец

Издаване на документи свързани с фискални устройства – искане

Искане за издаване на данъчни документи – образец

Искане за издаване на номер на дете чужденец до 14 години

Искане за прилагане на опростено декариране на компонентни части от промишлено предприятие

Искане за издаване на удостоверение Е 101 за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки Окд17

Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице на територията на две или повече държави-членки Окд15

Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице Окд14

Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС

Искане за издаване на удостоверение за приравняване неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема

Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

Искане за издаване на удостоверение по чл. 143у, ал. 1 от ДОПК

Искане за спиране на производството по принудително изпълнение

Искане за отмяна на обезпечителна мярка

Искане за отсрочване – разсрочване на публични вземания

Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане

Искане за замяна на обезпечителна мярка

Искане за прихващане или възстановяване по ДОПК

Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229, ал.1 от ДОПК

Искане за продажба на стоки в оборот

Искане за издаване на документ – образец

Искане за издаване на осигурителна книжка

Искане за издаване на данъчна оценка – образец

Искане за отпускане на материали

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за възстановяване на ддс – формуляр

Искане за прихващане или възстановяване