Всичко за НОИ

Всичко за НОИ и РИОКОЗ. Тук ще намерите нужните ви документи и бланки за изготвяне документация пред НОИ.

Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от НОИ

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при условията на III, II и I категория труд

Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица

Издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

Издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията

Основни макроикономически показатели и държавното обществено осигуряване

Преизчисляване на добавка по чл. 9 от ЗПГРРЛ

Размер на добавката за 2013 г. по чл. 9 от ЗПГРРЛ

Вашите права след присъединението на България към Европейския съюз

Изчисляване размера на пенсията

Изисквания за възраст и стаж за пенсия

Изчисляване на индивидуален коефициент

Минимална работна заплата за страната

Определяне на средния осигурителен доход