Протоколи

Как се изготвят протоколи, бланки на примерни протоколи и много други ще намерите тук.

Протокол за въвеждане в експлоатация – Бланка

Протокол за отговорно пазене – Бланка

Протокол за брак на МПС – Бланка

Протокол за брак на ДМА – Бланка

Протокол за брак на активи, стоки и дма – Бланка

Протокол за прихващане на вземания и задължения – образец

Протокол за извършване на работа – Бланка

Протокол за дарение – образец

Протокол за ВОП – Бланка и инструкции

Протокол за извършено проучване на професионална болест – обр. 0-20

обр. О-13 Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука

Приемо – предавателен протокол – образец

Протокол и опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл. 111 от ЗДДС

Опис на стоките и услугите във връзка с правоприемство по чл.10 от ЗДДС

Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч, за които е начислен данък при предишното прекратяване на регистрацията по ЗДДС

Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС