Договор за отстъпване за ползване на продукт, обект на авторско право

Универсален образец на договор за отстъпване за ползване на авторско право, обект или продукт за определено време или неограничен период. Както всички знаем, авторските права могат да бъдат препродадени или отстъпени на трети лица, които да ги ползват. Този договор е създаден точно, за да уреди въпросите в такива случаи. Можете да изтеглите бланка на документа от тук – Download

Договор за счетоводно консултантско обслужване

Годишен отчет за дейността

Годишен отчет на фондация

Годишен отчет по проект успех

Годишен отчет на ликвидатора

Годишен отчет на бнб за 2012 година

Годишен отчет на селскостопанските предприятия

Кодекс за социалното осигуряване

Кодекс на труда – Република България

Данъчно – осигурителен процесуален кодекс ДОПК

Класификация на счетоводните сметки

Класификация на отпадъците – документи

Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите

Национална класификация на професиите и длъжностите в България

Класификация на икономическите дейности

Искане за издаване на номер на чужденец – образец

Искане за издаване номер на чуждестранно нефизическо лице

Издаване на документи свързани с фискални устройства – искане

Искане за издаване на данъчни документи – образец

Искане за издаване на номер на дете чужденец до 14 години

Искане за прилагане на опростено декариране на компонентни части от промишлено предприятие

Искане за издаване на удостоверение Е 101 за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки Окд17

Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице на територията на две или повече държави-членки Окд15

Искане за издаване на удостоверение Е 101 за наето лице Окд14

Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС

Искане за издаване на удостоверение за приравняване неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема

Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

Искане за издаване на удостоверение по чл. 143у, ал. 1 от ДОПК

Искане за спиране на производството по принудително изпълнение

Искане за отмяна на обезпечителна мярка

Искане за отсрочване – разсрочване на публични вземания

Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане

Искане за замяна на обезпечителна мярка

Искане за прихващане или възстановяване по ДОПК

Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229, ал.1 от ДОПК

Искане за продажба на стоки в оборот

Искане за издаване на документ – образец

Искане за издаване на осигурителна книжка

Искане за издаване на данъчна оценка – образец

Искане за отпускане на материали

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за възстановяване на ддс – формуляр

Искане за прихващане или възстановяване

Таблица за пенсиониране

Справка за осигурителен доход

Справка за финансова стабилност – образец

Справка за здравно осигуряване

Декларации за майчинство – образци

Декларации при продажба на недвижим имот