Приложение 2 за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Приложение 2 се попълва за деклариране на доходи от стопанска дейност за еднолични търговци по чл. 50 от закона за данъците върху доходите на физически лица – ЗДДФЛ. Образец на документа, както и инструкции как се попълва декларацията можете да изтеглите от тук – Download

Подобни документи: