Приложение 8 за доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители

Приложение 8 се попълва от регистрирани физически лица, които са земеделски производители или тютюнопроизводители за деклариране на доходи от търговия с животински или растителни продукти. Кога и как се попълва Приложение 8, чл. 50 от ЗДДФЛ (закон за данъците върху доходите на физически лица) ще научите като изтеглите приложението във формат pdf или doc от тук – Download

Подобни документи: